Doelstellingen OvFD

De OvFD heeft als doel de bij haar aangesloten leden te bundelen en te ondersteunen.
Dat doet zij door ondermeer invulling en uitwerking te geven aan de volgende kernwoorden:

Belangenbehartiging

De OvFD zal haar activiteiten primair richten op het behartigen en bevorderen van belangen in de ruimste zin van het woord van het intermediair in de financiële dienstverlening en andere partijen in de distributiekolom tussen aannemers en afnemers van financiële producten.

Kwaliteit

De OvFD zal de bij haar aangesloten leden voortdurend stimuleren tot het leveren van kwaliteit en te voldoen aan de kwaliteitseisen die door zelfregulering en wetgeving aan de financiële dienstverlening worden gesteld.

Deskundigheid

De OvFD zal streven naar een verhoging van de deskundigheid van personen die werkzaam zijn binnen de financiële dienstverlening waarbij het accent zal liggen op het bevorderen van een actief beleid ten aanzien van consumentenvoorlichting.

Integriteit

De OvFD zal een voortrekkersrol op zich gaan nemen bij het ontwikkelen van marktbreed gedragen gedragsregels en het bevorderen van tuchtrecht.

Imagoverbetering

Verbetering van het imago van de sector bij de relevante maatschappelijke organisaties en vooral ook bij de consument. Dit houdt in dat de OvFD actief wil participeren in initiatieven die het imago van de sector kunnen versterken. Daarnaast zal de OvFD beschikbaar zijn voor de media, voor uitleg en toelichting op zaken die tot de aandachtsgebieden van de OvFD behoren.

Efficiencyverbetering

De OvFD stelt zich ten doel de efficiency binnen de sector te verbeteren door:
– te participeren in het gestructureerd overleg binnen de sector
– het bevorderen van specifiek onderzoek gericht op het implementeren van concrete efficiencyverhogende maatregelen en
– door in overleg te treden met overheid en toezichthouders om efficiencybeperkende regelgeving op te heffen.