Vakbekwaamheid

Laatste Publicaties:

Op het gebied van vakbekwaamheid werken de brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD al sinds 2012 intensief samen. In mei 2014 bleek dat de slagingspercentages voor de nieuwe Wft-examens en de Wft-PEplusexamens desastreus laag waren. Deze lage slagingspercentages zaaien twijfel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van initiële Wft-examens en Wft-PEplusexamens gebaseerd op examinering via de centrale examendatabank. Eind 2014 hebben de gezamenlijke brancheorganisaties negen concrete verbeteringen aangedragen als oplossing voor de korte termijn. Dit voorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Concrete verbeteringen

De kwaliteit van de examinering via een centrale examenbank voor de initiële en PEplus-examens staat op een groot aantal punten ter discussie. De branche vindt permanente educatie via een periode PE-examen via een Centrale Examenbank niet de beste oplossing en dringt nogmaals aan op afschaffing van dit periodieke PE-examen. Second best is het doorvoeren van onderstaande negen oplossingen voor de kortere termijn, namelijk:

  1. Verbeteren van de kwaliteit van de examenvragen. Vragen moeten o.a. ondubbelzinnig zijn, duidelijk zijn, alle essentiële gegevens bevatten voor een goede beantwoording, een duidelijk doel dienen, volledig aansluiten bij de dagelijkse adviespraktijk, functioneel zijn qua lengte en duidelijk zijn in   antwoordmogelijkheden.
  2. PE-examens moeten uitsluitend actualiteiten toetsen die vallen binnen het tijdsbestek van het laatste jaar.
  3. Kandidaten worden getoetst op drie onderdelen. Indien kandidaten niet slagen voor het examen, moet het beste resultaat per onderdeel uit het totale aantal examens/herkansingen worden meegenomen.
  4. Eind- en toetstermen moeten veel beter en concreter worden geformuleerd, zodat opleidingsinstituten hun opleidingen en lesmateriaal beter op de examens kunnen afstemmen.
  5. Aanpassen met terugwerkende kracht van de cesuur van 68% naar 55%.
  6. Geen verhoging maar van de leges na 2016 voor een initieel Wft-examen of PEplus-examen en een verlaging van de kosten voor de inwisseling van het oude diploma en de bijbehorende certificaten.
  7. Aanpassen van de regelgeving voor vakbekwaamheid voor MBO- en HBO-ers en nieuwe toetreders tot de markt. Voor hen een overgangstermijn om binnen 2 jaar het onderdeel adviesvaardigheden via een examen te behalen. Een Wft-deeldiploma wordt afgegeven op grond waarvan gedurende een periode van 2 jaar onder het bedrijfsvoeringsmodel adviezen aan klanten mogen worden gegeven.
  8. Het realiseren van een normale, redelijke klachtenregeling over de inhoud en kwaliteit van examenvragen.
  9. Verlengen van de overgangstermijn tot en met 31-12-2016 om alsnog aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen.

Meld uw ervaring op www.wftexamenloket.nl!

De gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) ontvangen wisselende signalen over de Wft-examens en Wft-PE/Plusexamens.

Wij vinden het belangrijk dat er snel een objectief zicht komt op hoe de examinering in de praktijk werkt. Als verbetering noodzakelijk is, hebben we geen tijd te verliezen zodat examens niet onnodig worden uitgesteld. De gezamenlijke brancheorganisaties lanceren daarom de website www.wftexamenloket.nl. Wij willen hiermee op objectieve wijze een duidelijk beeld krijgen van de ervaringen en kwaliteit m.b.t. deze examens.

Wij vragen u daarom om na het afleggen van een Wft-examen of een Wft-PE/plus-examen de vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst neemt circa 10 minuten in beslag.

Uitgebreid overzicht afgelopen jaren inzake de ontwikkelingen rondom vakbekwaamheid